بیست و یکمین نمایشگاه چاپ بسته بندی و تبلیغات تهران همزمان با یازدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.

دیماه سال 1393 شاهد مهمترین رویداد نمایشگاهی کشور در صنعت چاپ تبلیغات و بسته بندی بود
در تاریخ 6 لغایت 9 دیماه نمایشگاه چاپ با حضور شرکتهای فعال در صنعت چاپ و تبلیغات کشور به انجام رسید.
موسسه سیمای شهر با نمایش جدیدترین دستگاههای چاپ بنر و فلکس دستگاه چاپ اکوسالونت دستگاههای لیزر و سی ان سی در این نمایشگاه به نمایش گذاشت.


دستگاه چاپ بنر ،قطعات دستگاه چاپ بنر ،دستگاه بنر